REGULAMIN V – GO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. MÓJ ZABYTEK

Strona główna » Aktualności » Aktualności Sport i Turystka » REGULAMIN V – GO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. MÓJ ZABYTEK

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

 

REGULAMIN

V – go WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO

pt.  MÓJ ZABYTEK

 

1. Cel konkursu: Nadal chcemy rozwijać oraz pogłębiać fascynacje młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur.

 

2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich województwa warmińsko – mazurskiego w wieku 10-20 lat.

 

3. Zadanie konkursowe: Sfotografuj przedmiot, który uważasz za zabytek. Może nim być dowolny przedmiot użytkowy, jak np.: kubek, guzik, stary bilet autobusowy, maszyna do pisania lub szycia, moneta, rzeźba, biżuteria, butelka, mebel, parasol, ubiór albo dokument z domowego archiwum. Do konkursu dopuszcza się reprodukcje i skany obiektów płaskich takich jak: fotografie, karty pocztowe, dokumenty, itp. Dobór przedmiotów uznanych za zabytki, aranżacja, oświetlenie, tło oraz zastosowana technika fotografii są dowolne. Przedstawiony przedmiot w całości powinien zmieścić się w głębi ostrości. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 15 zdjęć pojedyńczych lub od 1 do 3 zestawów, każdy składający się maksymalnie z 5 zdjęć, które będą oceniane jako jedna praca.

 

4. Wymogi konkursowe: Nadesłane w postaci cyfrowej prace muszą spełniać następujące warunki:

 

Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2400×3600 pikseli oraz nie większa niż 4000×6000 pikseli, format zapisu: JPG. Nazwa pliku powinna zawierać następujące informacje:

Imię_nazwisko autora_tytuł zdjęcia (lub zestawu)_numer zdjęcia_(lub numer zdjęcia w zestawie)_skrót nazwy szkoły_miasto lub miejscowość_adres e-mail autora. rozszerzenie jpg. Np.:

 

Jan_Nowak_Medal_I_1_LO12_Olsztyn_nowak@wp.pl.jpg

 

Razem z pracami należy nadesłać dwa dokumenty tekstowe w wersji elektronicznej utworzone w programie Word zawierające następujące informacje:

 

I. Imię i nazwisko autora, wiek, klasa, pełna nazwa szkoły, adresy pocztowe oraz adresy e-mailowe: autora i szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod kierunkiem którego praca powstała.

Krótki opis przedstawionych przedmiotów zgodny z tytułem i numeracją prac: Tytuł i nr pracy, jaki przedmiot został przedstawiony? Gdzie się znajduje? Przybliżony czas powstania zabytku? Jeśli prace stanowią wypowiedź wielo zdjęciową należy opisać je jako Zestaw. Dodatkowo można określić kontekst historyczny lub kulturowy funkcjonowania przedmiotu.

II. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Rodzica uczestnika niepełnoletniego lub zgodę na przetwarzanie danych podpisaną przez pełnoletniego uczestnika konkursu. Tekst oświadczenia w załącznikach.

Nadesłane listy powinny być zatytułowane (temat wiadomości): Mój Zabytek_2018.

Ogólny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami nie może przekraczać 100MB.

Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie i publikację danych osobowych

 

5. Terminy, wysyłka, ocena, ekspozycja, nagrody: Prace spełniające wymogi konkursowe wraz z niezbędnymi informacjami, opisem oraz oświadczeniem proszę nadsyłać na adres: MojZabytek@wp.pl do dnia 14.04.2018 r. Prace nadesłane po tym terminie, o rozdzielczości mniejszej niż 2400×3600 pikseli, błędnie opisane, nie opisane, zapisane w innym formacie niż JPG lub nadesłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

 

Podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród zaplanowaliśmy 19.05. 2018 r. o godzinie 11.00 w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”, ul. Knosały 3B w  Olsztynie.

 

Oceniając prace konkursowe będziemy kierować się następującymi kryteriami:

1. Wartość historyczna i artystyczna przedmiotu.

2. Kontekst historyczny oraz kulturowy obiektu.

3. Oryginalność doboru i kreatywność przedstawienia zabytku.

4. Walory artystyczne fotografii.

5. Poprawność techniczna pracy.

 

Prace zakwalifikowane do wystawy zostaną wydrukowane na koszt organizatora. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową do dnia 30.04.2018 r. Informacje o wynikach konkursu zostaną przesłane na adres e-mailowy z którego nadesłano prace. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodę główną: cyfrowy  aparat fotograficzny ufunduje Urząd Miasta Olsztyna. Nauczyciele otrzymują pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów w formie dyplomów. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania, z zachowaniem należnych praw autorskich, nadesłanych na konkurs prac w celu popularyzacji idei konkursu oraz na potrzeby Wirtualnego Muzeum Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

 

UWAGA: Nagrody oraz wyróżnienia nie wręczone podczas uroczystości 19.05.2018 r. można będzie odebrać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 31.06.2018 r. w Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

Nie wysyłamy nagród, wyróżnień, zaświadczeń oraz dyplomów pocztą.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

6. Organizator: Pałac Młodzieży im Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn, tel. 895273269. Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: MojZabytek@wp.pl

 

7. Współorganizatorzy: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

 

8. Patronat medialny: Radio Olsztyn

 

9. Konkurs objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

 

 

 

Partnerzy

 

 

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit