Nasze zajęcia:

Zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2018/2019

§ 1. Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) oraz Uchwała nr XLIII/832/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (Dz. Urz. woj. warm.– maz. z 2018 r. poz. 433).

 

§ 2. 1. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zwany jest dalej „Pałacem” lub „placówką”.

2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

3. Kandydatami na wychowanków Pałacu są zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.

4. Kandydatami na wychowanków Pałacu mogą być również spoza Olsztyna – dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych i  ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole –  przyjmowane
do placówki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (w tym postępowania uzupełniającego) placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia.

§ 3. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący w roku szkolnym 2018/2019 udział  w zajęciach organizowanych przez Pałac, składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach (załącznik nr 1), na które dziecko zostało przyjęte, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (od 4.05.2018 r. do 11.05.2018 r.).

§ 4. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez Pałac przeprowadza się na wolne miejsca, na jedno wybrane zajęcie organizowane przez placówkę.

§ 5. Kandydata do Pałacu zamieszkałego*) w Olsztynie przyjmuje się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego.

§ 6. 1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2), kandydaci do Pałacu składają w sekretariacie placówki następujące dokumenty:

1) wniosek do placówki wg ustalonego wzoru (załącznik nr 3)

2) dokumenty wymagane (załącznik nr 4 – kandydat niepełnoletni   lub załącznik nr 4A kandydat pełnoletni)

3) zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, deklaracje oraz inne wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów (do załącznika nr 3 jeżeli dotyczy).

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać wyłącznie w plastikowej koszulce, w oryginale albo w odpowiednio poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

§ 7. 1. Postępowanie rekrutacyjne do Pałacu, uwzględniając kryteria wymienione w § 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza,
z wykorzystaniem systemu elektronicznego, postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki,  listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 8. 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w § 2 ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

2) niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,

6) samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,

7) objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą,

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 14 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLIII/832/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r.  tj.:

1) laureat ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 5 punktów,

2) finalista ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 4 punkty,

3) kolejność złożenia wniosku w sprawie przyjęcia do placówki:

a) w pierwszym tygodniu określonym w harmonogramie – 3 punkty,

b) w drugim tygodniu określonym w harmonogramie – 2 punkty,

c) w pozostałym terminie określonym w harmonogramie – 1 punkt.

4. Dokumentami potwierdzającymi kryteria, których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, są kserokopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia kandydata, natomiast dokumentem potwierdzającym kryterium, którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest wniosek o przyjęcie do Pałacu z datą jego złożenia w placówce.

§ 9. 1. W pierwszej kolejności do Pałacu kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

2. System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie się do Pałacu. Kandydat zostanie przyjęty do Pałacu w przypadku uzyskania wystarczającej liczby punktów i po potwierdzeniu woli przyjęcia do placówki.

§ 10. 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Pałacu oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Pałacu lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.

2. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do Pałacu zobowiązany jest,
z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez placówkę poprzez dostarczenie podpisanego przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego oświadczenia woli przyjęcia do Pałacu (załącznik nr 5 – kandydat niepełnoletni lub 5A – kandydat pełnoletni), zawierającego klauzulę, o której mowa w art. 20t ust. 6 Ustawy.

3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.

5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Pałacu  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7. Dyrektor Pałacu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 11. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Pałac nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Pałacu przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do Pałacu, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.

3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

§ 12. Po zakończeniu rekrutacji Pałac przyjmuje wychowanków na wolne miejsca lub zwolnione miejsca w pracowniach w ciągu całego roku szkolnego.

§ 13. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat do Pałacu jest jego wychowankiem.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Pałacu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

____________

*) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.Zobacz także

 • Rozstrzygnięcie V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Mój Zabytek
  Rozstrzygnięcie V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Mój Zabytek

  Protokół z posiedzenia Jury V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Mój Zabytek w dniu 24.04.2018 r. w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.   Jury w składzie: …

 • Rodzinny spływ kajakowy rzeką Łyną
  Rodzinny spływ kajakowy rzeką Łyną

  W niedzielę 13 maja Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza zorganizowała spływ kajakowy rzeką Łyną na odcinku Zamek w Olsztynie – Brąswałd. W aktywnym wypoczynku wzięło udział 37 osób …

 • Pozytywka 2018
  Pozytywka 2018

  Wyniki Przeglądu Piosenki Dziecięcej ” Pozytywka” Kategoria Przedszkola Wyróżnienia: Kinga Jaroszewska- Niepubliczne Przedszkole ” Ekolandia”- Olsztyn, Zuzanna Kulesza-Niepubliczne Przedszkole ” Akademia Prymusa”, Amelia Kołtun i Patrycja Fiedorowicz-Niepubliczne Przedszkole …

 • Zapraszamy na wystawę POTENCJAŁY
  Zapraszamy na wystawę POTENCJAŁY

  Zapraszamy do oglądania wystawy wychowanków pracowni malarstwa Anki Markiewicz, pracowni Atelier Grażyny Jaśkiewicz – Steranko, pracowni rzeźby i rysunku Dawida Gołebiowskiego i pracowni fotografii Ewy …

 • Musical Metro
  Musical Metro

  Pałac Młodzieży zaprasza na super musical METRO…   (dwudniowy wyjazd do Warszawy – 2 – 3 lipca 2018r.). Wycieczka przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z …

 • XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Gra Gitara”
  XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Gra Gitara”

  Pałac  Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie z a p r a s z a   do wzięcia udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Gitarowego „Gra …

Zapraszamy

Grupy zainteresowań w Pałacu Młodzieży w Olsztynie Nasze grupy Imprezy i Wystawy w Pałacu Młodzieży Olsztyn Imprezy i wystawy

Szybki kontakt

Pałac Młodzieży
im. Orląt Lwowskich

10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 3

tel. bezp.: (89) 527 32 69
fax: (89) 535 03 26

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych oraz przez Facebook Social Plugins. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji