Zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2016/2017

Załącznik do zarządzenia nr 6/2015/2016
Dyrektora Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
z dnia 12.04.2016 roku

Zasady rekrutacji
do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

na rok szkolny 2016/2017 

 

§ 1.

Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą” oraz Uchwała nr VII/59/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (Dz. Urz. woj. warm. – maz. z 2015 r. poz. 1505).

§ 2.

1. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zwany jest dalej „Pałacem” lub „placówką”.

2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

3. Kandydatami na wychowanków Pałacu są zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.

4. Kandydatami na wychowanków Pałacu mogą być również spoza Olsztyna – dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole –  przyjmowane
do placówki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (w tym postępowania uzupełniającego) placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia.

§ 3.

Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący w roku szkolnym 2016/2017 udział w zajęciach organizowanych przez Pałac, składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach (załącznik nr 1), na które dziecko zostało przyjęte, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (5.05.2016 r. – 11.05.2016 r.).

§ 4.

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez Pałac przeprowadza się na wolne miejsca, na jedno wybrane zajęcie organizowane przez placówkę.

§ 5.

Kandydata do Pałacu zamieszkałego*) w Olsztynie przyjmuje się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego.

§ 6.

1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2), kandydaci do Pałacu składają w sekretariacie placówki następujące dokumenty:

1)wniosek do placówki wg ustalonego wzoru (załącznik nr 3 – będzie dostępny w terminie 18-19.08.2016 r.)

2) dokumenty wymagane (załącznik nr 4 – oświadczenie kandydata niepełnoletniego lub załącznik nr 4A oświadczenie kandydata pełnoletniego)

3) zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, deklaracje oraz inne wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów (do załącznika nr 3 jeżeli dotyczy).

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać wyłącznie w plastikowej koszulce,
w sposób określony w art. 20t Ustawy, tj. w oryginale albo w odpowiednio poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

§ 7.

1. Postępowanie rekrutacyjne do Pałacu, uwzględniając kryteria wymienione w § 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza
z wykorzystaniem Systemu postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki,  listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 8.

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 2 ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

2) niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,

6) samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,

7) objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą,

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 14 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr VII/59/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r., tj.:

1) laureat ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 5 punktów,

2) finalista ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 4 punkty,

3) kolejność złożenia wniosku w sprawie przyjęcia do placówki:

a) w pierwszym tygodniu określonym w harmonogramie – 3 punkty,

b) w drugim tygodniu określonym w harmonogramie – 2 punkty,

c) w pozostałym terminie określonym w harmonogramie – 1 punkt.

4. Dokumentami potwierdzającymi kryteria, których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, są kserokopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia kandydata, natomiast dokumentem potwierdzającym kryterium, którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest wniosek o przyjęcie do Pałacu z datą jego złożenia w placówce.

§ 9.

1. W pierwszej kolejności do Pałacu kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

2. System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie się do Pałacu. Kandydat zostanie przyjęty do Pałacu w przypadku uzyskania wystarczającej liczby punktów i po potwierdzeniu woli przyjęcia do placówki.

§ 10.

1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do Pałacu oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Pałacu
lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.

2. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do Pałacu zobowiązany jest, z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez placówkę poprzez dostarczenie podpisanego przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego oświadczenia woli przyjęcia do Pałacu (załącznik nr 5 – kandydat niepełnoletni lub załącznik 5A – kandydat pełnoletni), zawierającego klauzulę, o której mowa w art. 20t ust. 6 Ustawy.

3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.

5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Pałacu  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7. Dyrektor Pałacu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 11.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Pałac nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Pałacu przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do Pałacu, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.

3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

§ 12.

Po zakończeniu rekrutacji Pałac przyjmuje wychowanków na wolne miejsca lub zwolnione miejsca w pracowniach w ciągu całego roku szkolnego.

Podanie o przyjęcie na wolne lub zwolnione miejsca w pracowniach – wersja pliku *.pdf

 § 13.

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat do Pałacu jest jego wychowankiem.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Pałacu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

____________

*) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Opis pracowni

wieknauczycielmiejsce
Nauka
Historia sztuki Zjawiska kultury i sztuki w szerokim kontekście filozofii, literatury i filmu. Tajniki rozwoju sztuki. Sylwetki artystów, ich postawy życiowe, moralne i twórcze. Nauka rozpoznawania stylistyk, analizy i opisu dzieł stuki. Uczestnicy startują w Olimpiadzie Artystycznej, zdają maturę z historii sztuki na poziomie rozszerzonym.gimnazjum  liceumBartosz Ordelewskisala 304ul. E. Plater 3
Grupa Archeo Rekonstrukcje strojów średniowiecznych. Tworzenie kolekcji strojów oraz przydatnych przedmiotów. Projektowanie własnych strojów oraz użytkowych przedmiotów Średniowiecza na postawie reprodukcji. Poznanie  dzieł piśmiennictwa i iluminacji, kultury, dnia powszedniego i  zwyczajów Średniowiecza.  Grupa uczestniczy w Dniach Grunwaldu.gimnazjum, szkoły średnieBartosz Ordelewskisala 304ul. E. Plater 3
Język angielski Indywidualizacja nauczania, dostosowanie zadań do możliwości każdego uczestnika. Poznawanie odmiennych kultur. Spotkania z ludźmi z całego świata.Od IV klasy szkoły podstawowej do szkoły średniej

Barbara Głownia

sala 201ul. E. Plater 3
Język niemiecki Bezstresowe nauczanie w małych grupach od podstaw i dla zaawansowanych. Na najmłodszych uczestników zajęć czekają zabawy językowe, wierszyki, piosenki i teatr a na starszych zróżnicowane ćwiczenia i krajoznawstwo.7-17 lat

Magdalena Wybrańska

sala 201ul. E. Plater 3
 Art & English – zabawa różnymi formami plastycznymi połączona z nauką języka angielskiego i poznaniem kultury krajów anglojęzycznych.5 – 11 latJoanna WoźniakZSO 3 ul. Turowskiego 3 i sala 115 ul. E.Plater 3
Teatr i literatura
Twórcze zabawy dla najmłodszychPrzygotowujemy naszym maluszkom wierszyki,teatrzyki, zabawy ruchowe i plastyczne. Raz na dwa miesiące zapraszamy także gości, którzy będą dzielili się swoją wiedzą z rodzicami.  Pedagodzy, psycholodzy, dietetycy i rehabilitanci pomogą i odpowiedzą na wszystkie pytania.2-3 lata Magda Mareksala 110
ul. E. Plater 3
Zespół dziennikarski. Poznanie gatunków dziennikarstwa informacyjnego i publicystycznego. Doskonalenie sprawnego posługiwanie się językiem polskim. Zagadnienia kultury języka. Uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach na terenie Pałacu Młodzieży i miasta. Tworzenie własnego czasopisma.gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalneKatarzyna Gagackasala 3 ul. E. Plater 3
Grupa literacka – rozbudzanie zainteresowań literackich i pisarskich,  kształcenie sprawności pisarskich.gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalneKatarzyna GagackaZSO 4 ul. Turowskiego 3
Plastyka i fotografia
Fotografia/Multimedia
Wiedza o kompozycji, świetle, sprzęcie fotograficznym, oprogramowaniu. Nauka pracy w studiu, obróbka komputerowa, praca w ciemni. Łączenie różnych form przekazu informacji  w prezentacje multimedialne (animacje, fotocasty, video). Udział w plenerach, konkursach, wystawach.
V-VI kl. SP gimnazjum, liceumEwa Wieliczkosala 307ul. E. Plater 3
Pracownia filmowa
Wiedza o dramaturgii filmowej, gatunkach filmowych, scenopisarstwie, technikach realizacji. Produkcja filmów animowanych, aktorskich, aktorskich z efektami specjalnymi. Nauka montażu on line i  realizacji efektów specjalnych.
gimnazjum, liceumAndrzej Wojnachsala 307ul. E. Plater 3
Pracownia ATELIER– rysunek, malarstwo scenografia. Specjalizuje się w nauce od podstaw odręcznego              rysunku artystycznego , projektowanie scenografii i kostiumów.,Gimnazjum, liceumGrażyna Jaśkiewicz – Sterankosala 103ul. E. Plater 3
Rzeźba Uczestnik zapoznaje się z kilkoma dziedzinami sztuki:- rysunek (ołówek, węgiel, sucha pastel, tusz),- rzeźba (glina, glina ceramiczna, gips, instalacja rzeźbiarska),- ceramika (artystyczna i użytkowa).Gimnazjum i liceumDawid Gołębiowskisala 7 ul. E. Plater 3
Zajęcia plastyczne 115 Plastyka dziecięca – oparta na autorskim programie nauczania. Idea: rozwijanie   zdolności artystycznych, rozbudzanie  kreatywności, nauka odbioru sztuki, pobudzanie potencjału dziecięcej  wyobraźni do   twórczej pracy. Nauka i zabawa.7 – 10 latAnita Raczyńskasala 115ul. E. Plater 3
Pracownia  małych sztalug, 115 Nauka malarstwa, rysunku, kompozycji oraz podstaw projektowania plastycznego. Kreatywnie i  na wysokich obrotach. Bogaty program dydaktyczny, wystawy, plenery, warsztaty grafiki, konkursy .Od IV klasy SP bez ograniczeńAnita Raczyńskasala 115ul. E. Plater 3
Plastyka dziecięca- oparta na autorskim programie nauczania. Rozwijanie kreatywności, i zdolności artystycznych,bogaty program dydaktyczny, zróżnicowane techniki plastyczne.7 – 10 latAgnieszka Przełomiecsala 115 e. Plater 3
Rysunek i malarstwo dla początkujących oraz zaawansowanych. Rysowanie i malowanie martwych natur, czasami pejzażu, a po opanowaniu podstawowych umiejętności także człowieka.Gimnazjum i liceumMirosław Garniecsala 111ul. E. Plater 3
Zajęcia plastyczne 115 Podstawowe pojęcia z plastyki: kompozycja, perspektywa, przestrzeń, barwy. Ćwiczenia ilustracyjne z wyobraźni  i inspirowane baśniami i muzyką. Udział w wystawach i konkursach miejskich oraz  ogólnopolskich.7-12 latJustyna Sołowiejsala 115 E. Plater 3
Pracownia MALARSTWA
SZTALUGOWEGO 111 Wprowadzanie podstawowych pojęć z zakresu sztuk plastycznych, szczególnie malarstwa artystycznego, ćwiczenia w komponowaniu prac malarskich, kształtowanie poczucia barwy, poznawanie i stosowanie różnych technik malowania. Systematyczna praca oparta na programie autorski pozwala na przygotowanie wychowanka do wyższych studiów artystycznych. Prezentacja prac malarskich w Saloniku Wystawowym Pałacu Młodzieży
gimnazjum, liceumAnna Markiewiczsala 111ul. E. Plater 3
Pracownia rękodzieła artystycznego Motyw przewodni – tkanina dekoracyjna (tkactwo ręczne, batik, malowanie na jedwabiu, filcowanie, patchwork, aplikacje, haft oraz techniki własne).Lepienie z różnych mas. Wykonywanie ozdób świątecznych, biżuterii. Szydełkowanie, robienie na drutach, szycie ręczne i na maszynie. Na zajęciach jest możliwość wyboru techniki zgodnie z zainteresowaniami.Od II kl. SP bez ograniczeńTeresa Jabłońskasala 206ul. E. Plater 3
Pracownia rękodzieła
SZTUKO DZIAŁANIE 
Poznanie świata rękodzielniczych technik plastycznych, tworzenie własnych gier i zabaw, udział w przygotowaniu scenografii do przedstawień teatralnych.
7 – 15 latAlicja Borsiak-Śleszyńskasala 204ul. E. Plater 3
Pracownia projektowania strojów Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu projektowania. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Uwrażliwianie na plastyczne zasady w projektowaniu ubiorów. Podstawowy kurs szycia. 7 – 12 latJustyna Sołowiejsala 204ul. E. Plater 3
Plastyka Poznawanie różnych technik plastycznych, dopasowywanie technik do możliwości wiekowych dzieci. Rozwijanie umiejętności manualnych, postrzeganie świata przez kolory. Rozwijanie kreatywności, umiejętność pracy zbiorowej. Sztuka poprzez zabawę. 5 – 11 latAgnieszka PrzełomiecZSO 3 ul.Turowskiego3
German & Art Zajęcia dla dzieci i młodzieży zainteresowanych nowymi technikami rękodzielniczymi (decoupage, scrapbooking, technika pergaminowa i wiele innych) i językiem niemieckim. Poznanie podstawowego słownictwa i zwrotów przy okazji tworzenia wyjątkowych prac!od 6 lat – bez ograniczeńAnna GargasZSO 3 ul. Turowskiego
Zajęcia umuzykalniające Ruch, śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, taniec oraz różne zabawy i ćwiczenia muzyczne. Kilka  razy  w  roku prezentacja umiejętności  na zajęciach otwartych i  występach.3  –  8 latGrażyna Kotarska, akompaniament Piotr  Zielonkasala 110ul. E. Plater 3
Instrumenty
Nauka gry na gitarze ze śpiewem. Nauka gry na gitarze jako akompaniament do śpiewu. Uczymy się piosenek popularnych (turystyczne, biesiadne, patriotyczne, rockowe oraz piosenki na czasie).szkoła podst.gimnazjumWaldemar Ciukszosala 5 ul. E. Plater 3
Instrumenty klawiszowe.Nauka gry na instrumentach. Wiadomości z zakresu teorii i zasad muzyki. Wychowankowie biorą udział w występach oraz konkursach na terenie Pałacu Młodzieży oraz w innych ośrodkach kultury w Olsztynie.Szkoła podst. Gimnazjum liceumsala 312ul. E. Plater 3
Nauka gry na fletach prostych Udział w zespołach przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym Pałacu Młodzieży i środowiska. Rozbudza i rozwija potrzebę obcowania ze sztukąSzkoła podst. Gimnazjum liceumsala 5 ul. E. Plater 3
Zespoły muzyczne. Nauka gry na gitarze basowej, perkusji, gitarze elektrycznej. Wspólne granie.Szkoła podst. Gimnazjum liceumWaldemar Ciukszosala 5 ul. E. Plater 3
Instrumenty klawiszowe. Nauka gry na instrumentach. Wiadomości z zakresu teorii i zasad muzyki. Wychowankowie biorą udział w występach oraz konkursach na terenie Pałacu Młodzieży oraz w innych ośrodkach kultury w Olsztynie.6 – 20 latGrażyna Kotarskasale 212 i 213ul. E. Plater 3
Nauka gry na gitarze ze śpiewem. Uczestnicy poznają akordy oraz sposoby akompaniowania na gitarze. Śpiewają polskie i zagraniczne piosenki rockowe z towarzyszeniem gitary.

gimnazjum i liceum

Tomasz Łukaszuk

sala 5 ul. E. Plater 3
Gitara klasyczna Uczestnicy poznają akordy, nuty i tabulatury. Poprzez ciekawy i różnorodny repertuar uczą się akompaniowania i wspólnego muzykowania. Na koncertach orkiestry gitarowej wykonują melodie filmowe, rozrywkowe oraz popularne piosenki. Biorą udział w  warsztatach, konkursach, wycieczkach i różnych występach.10 – 20 latMichał Piekutsala 310ul. E. Plater 3
Podstawy gry na perkusji. Podstawy gry na perkusji, rytmów perkusyjnych oraz improwizacji.        Zajęcia odbywają się w grupach trzyosobowych po 45 minut.gimnazjum i liceumTomasz Łukaszuksala 5 ul. E. Plater 3
Zespoły muzyczne (rockowe)Praca w małych zespołach muzycznych z wykorzystaniem perkusji, gitar elektrycznych, basowych oraz mikrofonów. gimnazjum i liceumTomasz Łukaszuksala 5 ul. E. Plater 3
Gitara klasyczna Uczestnicy poznają akordy, nuty i tabulatury. Poprzez ciekawy i różnorodny repertuar uczą się akompaniowania i wspólnego muzykowania. Na koncertach orkiestry gitarowej wykonują melodie filmowe, rozrywkowe oraz popularne piosenki. Biorą udział w  warsztatach, konkursach, wycieczkach i różnych występach.gimnazjum i liceumMirek Piekutsala 310ul. E. Plater 3
Śpiew
 Chór Chłopięcy Miasta Olsztyn Poznanie techniki śpiewu wokalnego, orientacja w zapisie nutowym. W repertuarze jest muzyka dawna, ludowa, rozrywkowa polska i innych krajów. Zespół bierze udział w obozach chóralnych, festiwalach, koncertach.III – VI klasa SPJózef WojtkowiakLO1, ul. Mickiewicza 6,
sala 103
Chór dziewczęcy Poznanie techniki śpiewu wokalnego,  orientacja w zapisie nutowym. Śpiewanie piosenek w układzie jedno i wielogłosowym. Muzyka dawna, ludowa, rozrywkowa polska i innych krajów. Zespół bierze udział w obozach chóralnych, festiwalach, koncertach.III – VI szkoła podstawowaJózef WojtkowiakLO1, ul. Mickiewicza 6, sala 103
„NO NAME”  – dziewczęcy zespół wokalny  Podstawy emisji głosu. Utwory i piosenki w układzie 3-głosowym z towarzyszeniem pianina. W repertuarze utwory rozrywkowe, rockowe oraz kolędy i pastorałki.Gimnazjum, liceumTomasz Łukaszuksala 3ul. E. Plater 3
Pracownia Piosenki Pracownia Piosenki to miejsce dla wszystkich, którzy chcą zajmować się śpiewem zarówno solowym jak i zespołowym. Pracujemy nad: rozwojem muzykalności, emisją głosu, budowaniem repertuaru, umiejętnością śpiewu solowego i zespołowego. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.SP, gimnazjum, liceumJudyta Mazursale 211 i 213ul. E. Plater 3
Nauka śpiewania piosenek z akompaniamentem gitary klasycznej.
W repertuarze są piosenki turystyczne, żeglarskie, biesiadne i inne.
9 – 12 latPiotr Zielonkasala 211ul. E. Plater 3
Dziecięcy zespół wokalny. Prawdziwa przygoda ze śpiewem, zabawą i dobrą muzyką, połączona z występami, udziałami w koncertach, konkursach i wycieczkach. Bogaty repertuar piosenek i pozytywnych wrażeń.sala 312ul. E. Plater 3
Pracownia Piosenki Pracownia Piosenki to miejsce dla wszystkich, którzy chcą zajmować się śpiewem zarówno solowym jak i zespołowym. Pracujemy nad: rozwojem muzykalności, emisją głosu, budowaniem repertuaru, umiejętnością śpiewu solowego i zespołowego. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych..SP, gimnazjum, liceumAlicja Kucharzewska-SamkoZSO nr 4 ul.Turowskiego3
Sport, turystyka, taniec
Dziecięcy Zespół Ludowy „Kłobuczki”Podczas prób zespołu dzieci uczą się sztuki śpiewu, tańca ludowego oraz poznają dawno zapomniane ludowe gry i zabawy.od 7 latMałgorzata  SzyłejkoZSO nr 4ul.Turowskiego3
Teatr Tańca Teatr tańca to najprościej mówiąc forma spektaklu będącego połączeniem tańca współczesnego i teatru. Może pojawić się tu zatem słowo, śpiew, rekwizyty, dekoracje, kostiumy. W teatrze tańca nie istnieją stałe formy i zasady. Opiera się na twórczej swobodzie i otwartości, indywidualnej kreatywności.od 5 latMałgorzata SzyłejkoZSO nr 4
Taniec nowoczesny – hip-hop, street dance, videoclip dance, latino dance, cheerleaders.Taniec nowoczesny jest wszechstronny i bogaty w różnorodność stylów, dlatego każdy uczestnik może znaleźć w nim coś dla siebie. Taniec nowoczesny rozwija wytrzymałość fizyczną, koordynację, dodaje pewności siebie i pozwala   na zawieranie nowych przyjaźni.od 6 latMariola Sudzińskasala 202ul. E. Plater 3iZSOul.Turowskiego 3
Pracownia Tańca Irlandzkiego Nauka tańców z ćwiczeniami wzmacniającymi, korygującymi postawę oraz rytmiczno-wokalnymi. Treningi grupy opierają się na elementach tańca klasycznego(balet).Uzupełnieniem zajęć jest wprowadzenie do kultury irlandzkiej poprzez zabawy językowe. Przygotowany program jest prezentowany publiczności.6  -18 latMagdalena Faszczasala 202ul. E. Plater 3iZSOul.Turowskiego 3
Pracownia tańca  Latino&Flamenco Nauka tańców z ćwiczeniami wzmacniającymi, korygującymi postawę oraz rytmiczno-wokalnymi. Treningi grupy opierają się na elementach tańca klasycznego(balet).Uzupełnieniem zajęć jest wprowadzenie do kultury krajów hiszpańskojęzycznych poprzez zabawy językowe. Przygotowany program jest prezentowany publiczności.6 – 18 latMagdalena Faszczasala 202ul. E. Plater 3iZSO ul.Turowskiego3
ArtEspaniol W zajęciach”Arte & Español” chodzi przede wszystkim o bliskie spotkania z kulturą hiszpańskojęzyczną pełne ciekawostek obyczajowych, tańca , muzyki i sztuki. Praca z dziećmi w formie gier edukacyjnych, zabaw ruchowych i elementów tańca- rozbudzają pamięć kinetyczną! Śpiewanie, rymowanie, słuchanie bajek i opowiadań. Uruchamianie zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak- te aktywności pozwalą utrwalać nowe umiejętności językowe.od 6 latMagdalena Faszcza sala 202ul. E. Plater 3iZSOul.Turowskiego3
Pracownia Turystyczna – Mali Podróżnicy Pracownia turystyczna „Mali Podróżnicy” 6-12 lat „Mali podróżnicy” uczą się współpracy, wytrwałości oraz aktywnego spędzania czasu w rzeczywistości „niewirtualnej”. Pielęgnujemy hart ducha i ciała, ćwiczymy samodzielność, poznajemy nasze miasto, region oraz kraj poprzez gry miejskie i terenowe, wędrowanie, podróżowanie a także spotkania z zaprawionymi turystami egzotycznych wojaży.6 – 12 latAneta Jastrzębskasala 303ul. E. Plater 3
Zespoły turystyczno – krajoznawcze Zdobywanie wszechstronnej wiedzy o własnym regionie i o innych wybranych regionach kraju i Europy. Udział  w wędrówkach, wycieczkach, rajdach i obozach. Zdobywanie oznak turystycznych. Organizacja i ocena masowych imprez turystycznych. Udział w znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach turystycznych.7  – 10 latAlicja Opalińskasala 303ul. E. Plater 3
Sekcja strzelecka Nauka strzelania z karabinu pneumatycznego i sportowego. Udział w zawodach i imprezach strzeleckich oraz sportowo-obronnych. Uzyskiwanie odznaki i klasy strzelectwa sportowego, a także przygotowanie do zdobycia patentu i licencji strzeleckiej.12 – 18 latZbigniew AmbrożkoKryta strzelnica w ZSO nr 3   przy ul. Wańkowicza 1
Sekcja strzelecka – zajęcia (treningi) z broni kulowej i pneumatcznej. Udział w zawodach i imprezach strzeleckich oraz sportowo-obronnych od szczebla krajowego do ogólnopolskiego.Od 12 latWiesław Mroczkowskij.w.
Żeglarstwo turystyczne Kontakt z przyrodą, ruch na świeżym powietrzu i zabawę z rówieśnikami. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem. Najmłodsi  poznają  turystyką wodną, oraz nabywają podstawowe umiejętności żeglarskie. Uczestnicy uczą się jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas nad wodą, Pokonują swoje słabości, poznają podstawowe manewry i zwroty. Do nauki wykorzystywane są łódki typu Optymist. Od 6 latJolanta Piotrowicz
Sekcja brydża sportowego Zajęcia są przeznaczone dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z brydżem oraz dla tych, które jak dotąd miały styczność tylko z brydżem amatorskim. Sportowa odmiana ułatwia kontakty i poznanie ciekawych ludzi. Zajęcia z   gry już od pierwszych zajęć. Uczniowie są reprezentantami województwa warmińsko-mazurskiego.Od ostatnich klas szkoły podstawowejArkadiusz Ćwirko,także  Mirosław Cichocki – trener reprezentacji kobiet i juniorek  – aktualnych mistrzyń światasala 304ul. E. Plater 3
Sekcja szachowa Gra w szachy uczy dobrej organizacji, rozwija koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Dzieci uczęszczające na zajęcia sekcji szachowej znacznie poprawiły wyniki w nauce. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach Ligi Szachowej. niektórzy uzyskali upragnione kategorie szachowe. Systematycznie organizujemy wewnętrzne turnieje z nagrodami.7-14 latAndrzej Janczaksala 4 ul. E. Plater 3
Gimnastyka korekcyjna, turystyka i rekreacja Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy poprzez harmonijny rozwój fizyczny i odpowiedni dobrane ćwiczenia. Wdrażanie do turystyki i rekreacji ruchowej5 – 19 latWanda TumaAula i sala 110ul. E. Plater 3
Pracownia żywego słowa z elementami logopedii 3 – 20 latMagdalena Panasiksala 313 ul. E. Plater 3
Modelarstwo
Modele redukcyjne Budowanie modeli redukcyjnych z wykorzystaniem gotowych plastikowych zestawów oraz elementów z drukarki 3D, wykonywanie modeli kartonowych, makiet i dioram z zastosowaniem podstawowych technik modelarskich.od 10 roku życiaPiotr Witkowskisala 4 ul. E. Plater 3
Modele latające Budowanie rzutek, modeli styropianowych (również sterowanych aparaturą RC, z zastosowaniem elementów przygotowanych ploterem CNC), balonów, latawców i rakiet oraz modeli typu Świerszczyk i Jaskółka…
Arduino – robotyka, elektronika  i majsterkowanie Realizacja projektów z dziedziny elektroniki użytkowej z wykorzystaniem platformy Arduino. Projektowanie i budowa przedmiotów użytkowych oraz realizacja nietypowych projektów z zastosowaniem drukarki 3D oraz prostych narzędzi do obróbki ręcznej drewna, tworzyw sztucznych i metali.

 

 Zobacz także

 • XX EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
  XX EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

    Regulamin XX KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ XX-Konkurs-PioEuro Formularz zgłoszeniowy: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z …

 • VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek
  VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek

  REGULAMIN VI – go WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. MÓJ ZABYTEK   Cel konkursu: Nadal chcemy rozwijać oraz pogłębiać fascynacje młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz …

 • Wernisaż Jagody Łucko
  Wernisaż Jagody Łucko

  Wczoraj /06.02.2019 r./ o godz. 17.00, w saloniku wystawowym Pałacu Młodzieży odbył się wernisaż wystawy rysunku JAGODY ŁUCKO z Pracowni ATELIER Olgi Steranko. Autorka prac …

 • Zimowisko na Podhalu
  Zimowisko na Podhalu

  Podhale to nie tylko odrębna kraina na mapie Polski, ale także autonomiczny obszar kulturowy, gdzie znaleźć można niezliczoną ilość dowodów na dużą oryginalność i heterogeniczność …

 • Nie nudzimy się w ferie
  Nie nudzimy się w ferie

  U nas nie ma miejsca na nudę! Śpiewamy, gramy, malujemy, wycinamy, kleimy… A czas tak szybko mija… Jeszcze tylko trzy dni wspólnej zabawy feryjnej. Nie …

 • Wyjście do schroniska dla zwierząt
  Wyjście do schroniska dla zwierząt

  Jedną z naszych propozycji spędzania czasu w ferie było wyjście do olsztyńskiego Schroniska dla Zwierząt zorganizowane przez panią Magdalenę Wybrańską. Ponad 20 osobowa grupa odwiedziła …

Zapraszamy

Grupy zainteresowań w Pałacu Młodzieży w Olsztynie Nasze grupy Imprezy i Wystawy w Pałacu Młodzieży Olsztyn Imprezy i wystawy

Szybki kontakt

Pałac Młodzieży
im. Orląt Lwowskich

10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 3

tel. bezp.: (89) 527 32 69
fax: (89) 535 03 26

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych oraz przez Facebook Social Plugins. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji