Zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2017/2018

OPIS NASZYCH PRACOWNI 2017/2018 

ZARZĄDZENIE NR 19/2016/2017

Dyrektora Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich

w Olsztynie

z dnia 14 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na zajęcia organizowane przez Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie art. 153 ust. 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zarządza się co następuje:

 

§1. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy zajęć kontynuujący udział w zajęciach w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego.

 

§2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca dla  kandydatów zamieszkałych na terenie Olsztyna.

 

§3.  Ustala się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów:

 

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Składanie przez rodziców dzieci lub pełnoletnich uczestników deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko/pełnoletni uczestnik zostało przyjęte.

4.05.2017 – 10.05.2017

 

Składanie przez kandydatów wniosków wraz z załącznikami.

15.05.2017 – 2.06.2017

17.08.2017 – 18.08.2017

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do Pałacu Młodzieży.

12.06.2017 godz. 10.00

22.08.2017 godz. 10.00

Przyjmowanie potwierdzeń woli przyjęcia do Pałacu Młodzieży. Wprowadzanie danych do Systemu.

do 16.06.2017 godz. 14.00

do 23.08.2017 godz. 14.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc w Pałacu Młodzieży.

26.06.2017 godz. 10.00

25.08.2017 godz. 10.00

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Załącznik do zarządzenia nr 20/2016/2017

Dyrektora Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich

w Olsztynie

z dnia 14.04.2017 roku

Zasady rekrutacji

do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

na rok szkolny 2017/2018

§ 1. Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) oraz Uchwała nr VII/59/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (Dz. Urz. woj. warm.– maz. z 2015 r. poz. 1505).

§ 2. 1. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zwany jest dalej „Pałacem” lub „placówką”.

2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

3. Kandydatami na wychowanków Pałacu są zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.

4. Kandydatami na wychowanków Pałacu mogą być również spoza Olsztyna – dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole –  przyjmowane
do placówki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (w tym postępowania uzupełniającego) placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia.

§ 3. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący w roku szkolnym 2017/2018 udział  w zajęciach organizowanych przez Pałac, składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach (załącznik nr 1), na które dziecko zostało przyjęte, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (od 4.05.2017 r. do 10.05.2017 r.).

§ 4. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez Pałac przeprowadza się na wolne miejsca, na jedno wybrane zajęcie organizowane przez placówkę.

§ 5. Kandydata do Pałacu zamieszkałego*) w Olsztynie przyjmuje się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego.

§ 6. 1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji (załącznik nr 2), kandydaci do Pałacu składają w sekretariacie placówki następujące dokumenty:

1) wniosek do placówki wg ustalonego wzoru (załącznik nr 3)

 

wybor

 

 

2) dokumenty wymagane (załącznik nr 4 – kandydat niepełnoletni lub załącznik nr 4A kandydat pełnoletni)

3) zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, deklaracje oraz inne wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów (do załącznika nr 3 jeżeli dotyczy).

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać wyłącznie w plastikowej koszulce, w oryginale albo w odpowiednio poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

§ 7. 1. Postępowanie rekrutacyjne do Pałacu, uwzględniając kryteria wymienione w § 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza
z wykorzystaniem Systemu postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki,  listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 8. 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w § 2 ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

2) niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,

6) samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,

7) objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą,

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 14 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr VII/59/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r., tj.:

1) laureat ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 5 punktów,

2) finalista ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 4 punkty,

3) kolejność złożenia wniosku w sprawie przyjęcia do placówki:

a) w pierwszym tygodniu określonym w harmonogramie – 3 punkty,

b) w drugim tygodniu określonym w harmonogramie – 2 punkty,

c) w pozostałym terminie określonym w harmonogramie – 1 punkt.

4. Dokumentami potwierdzającymi kryteria, których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, są kserokopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia kandydata, natomiast dokumentem potwierdzającym kryterium, którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest wniosek o przyjęcie do Pałacu z datą jego złożenia w placówce.

§ 9. 1. W pierwszej kolejności do Pałacu kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

2. System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie się do Pałacu. Kandydat zostanie przyjęty do Pałacu w przypadku uzyskania wystarczającej liczby punktów i po potwierdzeniu woli przyjęcia do placówki.

§ 10. 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Pałacu oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Pałacu lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.

2. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do Pałacu zobowiązany jest,
z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez placówkę poprzez dostarczenie podpisanego przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego oświadczenia woli przyjęcia do Pałacu (załącznik nr 5 – kandydat niepełnoletni lub 5A – kandydat pełnoletni), zawierającego klauzulę, o której mowa w art. 20t ust. 6 Ustawy.

3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.

5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Pałacu  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7. Dyrektor Pałacu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 11. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Pałac nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Pałacu przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do Pałacu, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.

3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

§ 12. Po zakończeniu rekrutacji Pałac przyjmuje wychowanków na wolne miejsca lub zwolnione miejsca w pracowniach w ciągu całego roku szkolnego.

§ 13. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat do Pałacu jest jego wychowankiem.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Pałacu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

____________

*) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.Zobacz także

 • Roztańczona wiosna w Pałacu
  Roztańczona wiosna w Pałacu

  fot. Kasia Rodak, Ewa Wieliczko, Wiktoria Żelazek

 • ”Spotkania z Poezją”- 2019 r.
  ”Spotkania z Poezją”- 2019 r.

  Regulamin XXXVII Konkursu Recytatorskiego   Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej oddział w Olsztynie Współorganizatorzy: Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych …

 • XX EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
  XX EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

  Formularz zgłoszeniowy:   Regulamin XX KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 …

 • XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego
  XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego

    Zgłoszenia (należy przesłać do 31.05.2019r.): drogą elektroniczną: Regulamin  XVII  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  GITAROWEGO       1.Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych grający amatorsko na gitarze klasycznej …

 • VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek
  VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek

  REGULAMIN VI – go WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. MÓJ ZABYTEK   Cel konkursu: Nadal chcemy rozwijać oraz pogłębiać fascynacje młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz …

 • Dzień św. Patryka w Pałacu
  Dzień św. Patryka w Pałacu

  Po raz piąty zapraszamy na obchody Dnia Świętego Patryka – patrona Irlandii. Spotykamy się 16 marca 2018, godz. 11.00 w auli Pałacu Młodzieży. W programie …

Zapraszamy

Grupy zainteresowań w Pałacu Młodzieży w Olsztynie Nasze grupy Imprezy i Wystawy w Pałacu Młodzieży Olsztyn Imprezy i wystawy

Szybki kontakt

Pałac Młodzieży
im. Orląt Lwowskich

10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 3

tel. bezp.: (89) 527 32 69
fax: (89) 535 03 26

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych oraz przez Facebook Social Plugins. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji