STATUT PAŁACU MŁODZIEŻY

Strona główna » Dokumenty » STATUT PAŁACU MŁODZIEŻY

STATUT PAŁACU MŁODZIEŻY W OLSZTYNIE

ROZDZIAŁ I

POSTAWIENIA OGÓLNE

§1

1.  Pałac Młodzieży w Olsztynie zwany dalej „Pałacem” lub „placówką” został utworzony na podstawie uchwały Nr XLVII/567/98 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych „Pałac” w Olsztynie i likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

2.  Pałac Młodzieży jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

1)      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”,

2)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz.578 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19 z późn.zm.)

4)       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 52 poz. 466).

5)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005 r., nr 52 poz. 467).

3.  Pałac Młodzieży jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Miasto Olsztyn. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Olsztynie.

4. Placówce, na wniosek rady placówki lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców wychowanków, organ prowadzący może nadać imię.

5. Ustalona nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu”:

„Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie ul. Emilii Plater 3”

Na pieczęciach używana jest nazwa: „Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich  10-562 Olsztyn ul. Emilii Plater 3 tel. 527-32-69”, na stemplach:

„Pałac Młodzieży 10-562 Olsztyn”.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PAŁACU MŁODZIEŻY

§2

1.Celem działalności Pałacu Młodzieży jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczestników, pogłębianie wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nich umiejętności oraz organizowanie czasu wolnego (edukacja i animacja kulturalna) oraz oddziaływanie wychowawcze.

2.Zadania ogólne placówki:

– pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne,

– wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

– stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w sferach artystycznej, naukowej,

kulturowej i sportowej,

– kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury, promowanie edukacji

humanistycznej, rozwój twórczych uzdolnień i talentów,

– animowanie i koordynowanie działań kulturalnych w środowisku dzieci i młodzieży,

– promowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej placówki,

– poznawanie i kształtowanie szacunku dla środowiska kulturowego,

– podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego

wypoczynku i aktywnej rekreacji oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny

sportowej,

– integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i

zagrożonych patologiami,

– prowadzenie zajęć terapeutycznych w różnych formach np. gimnastyka korekcyjna, zajęcia

logopedyczne i inne.

3. Pałac Młodzieży w Olsztynie realizuje swe zadania w szczególności przez:

1) Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem

dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, mających na celu:

a)      rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,

b)      kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

c)      kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,

d)     przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

2) Organizowanie:

a)      imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, zawodów, turniejów, pokazów.

b)      wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży poprzez różne formy  wyjazdowe oraz stacjonarne, a także wypoczynku specjalistycznego oraz różnorodnych form rekreacji,

c)      zajęć i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;

3) Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.

4) Organizowanie poradnictwa, konferencji, szkoleń, kursów, seminariów,

warsztatów, sesji i in.

2)      Tworzenie płaszczyzn wymiany i współpracy międzyregionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej dzieci, młodzieży i kadry.

3)      Współpraca z nauczycielami, animatorami i osobami działającymi w szkołach, pokrewnych placówkach i instytucjach oraz wzajemna pomoc dydaktycznych realizacji celów mającej na celu wspieranie działań i realizacji celów Placówki.

4)      Gromadzenie materiałów Pałacu Młodzieży do użytku wewnętrznego.

5)      Prowadzenie wielopłaszczyznowej współpracy ze szkołami, uczelniami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi i sportowymi, m.in. poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń dzieci i młodzieży oraz kadry.

4.  Zadania powyższe realizowane są zgodnie z wytyczonymi kierunkami pracy Placówki,

ujętymi w: programie rozwoju Placówki, programie wychowawczym i profilaktycznym,

rocznych i perspektywicznych programach i planach pracy działów i pracowni.

5.  Pałac Młodzieży korzysta na zasadzie użyczania ze strzelnicy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Bazy Sportów Wodnych „Słoneczna Polana” – OSIR i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 18. Może korzystać w miarę potrzeb z innych pomieszczeń spełniających warunki BHP na terenie miasta.

 

6.   W realizacji swych statutowych celów i zadań Pałac Młodzieży uwzględnia i propaguje treści zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PLACÓWKI

§3

1.      Organami placówki są:

6)      dyrektor placówki,

7)      rada pedagogiczna

8)      rada rodziców

9)      samorząd wychowanków,

2.      W placówce może działać rada placówki w skład, której może wchodzić po 2 przedstawicieli spośród:

1)      nauczycieli wybranych przez wszystkich nauczycieli,

2)      rodziców, z tym, że przedstawicieli wybierają spośród siebie kandydaci (rodzice) wyłonieni na zebraniu ogólnym,

3)      wychowanków – tryb wyboru analogiczny jak przedstawicieli rodziców

Kadencja rady placówki trwa 3 lata. Corocznie może być dokonywana zmiana 1/3 składu rady.

Powstanie rady placówki pierwszej kadencji organizuje dyrektor placówki na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

– rady pedagogicznej,

– rady rodziców,

– samorządu wychowanków,

3.   Rada rodziców, rada placówki uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem placówki.

 

 

Dyrektor placówki

4.      Stanowisko dyrektora placówki powierza i z tego stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Olsztyn.

5.      Dyrektor placówki w szczególności:

1)      kieruje działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)      – dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Pałacu Młodzieży zaopiniowanym prze radę pedagogiczną (w przypadku utworzenia rady placówki – przez tę rade) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

6)      może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków,

7)      wykonuje inne zadania  wynikające z przepisów szczegółowych,

6.      Dyrektor Pałacu Młodzieży jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególności w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

7.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem wychowanków.

8.      Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

9.      Dyrektor placówki, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i jest odpowiedzialny w szczególności za:

1)      merytoryczny poziom placówki,

2)      realizację zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego placówkę,

3)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,

4)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

Rada pedagogiczna

10.  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

11.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

12.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Pałacu Młodzieży.

13.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

14.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy placówki,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

4)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

15.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć zespołów,

2)      projekt planu finansowego placówki,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

16.  Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchwala uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

17.  Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podsumowaniem pracy placówki oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

18.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

19.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu placówki.

20.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora placówki o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w placówce.

21.  W przypadku określonym w ust.11, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

22.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

23.  Do czasu utworzenia rady placówki, rada pedagogiczna wykonuje zadania rady placówki, a w szczególności:

1)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych,

2)      może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce,

3)      opiniuje plan pracy placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki,

4)      ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego,

5)      uchwala zmiany w statucie szkoły

W sprawach powyższych rada pedagogiczna powinna zasięgać opinii przedstawicieli rodziców wychowanków.

24.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych pracowników Pałacu.

25.  Rada pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

 

Rada rodziców

26.  W Pałacu Młodzieży działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców.

27.  Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców.

28.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki,

29.  Do zadań rady rodziców w szczególności należy:

1)      współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy placówki,

2)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy placówki,

3)      współudział w realizacji programów wychowania oraz zadań opiekuńczych placówki,

4)      uczestnictwo w planowaniu wydatków,

5)      pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla placówki – zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą,

30.  W celu wspierania działalności statutowej Pałacu Młodzieży rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

31.  Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

32.  Rada rodziców wspólnie z dyrektorem ustalają terminy i tematykę spotkań.

Samorząd wychowanków

33.  W Pałacu Młodzieży działa samorząd wychowanków, zwany dalej „samorządem”, który tworzą wszyscy wychowankowie placówki.

34.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ustawą i statutem placówki.

35.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Pałacu wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem, jego treścią, celami oraz stawianymi wymogami,

2)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

3)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

36.  Samorząd na wniosek dyrektora wyraża opinię związaną z dokonywaną oceną pracy nauczyciela.

Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

37.  Organy placówki współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością placówki w sposób zapewniający  każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie placówki i regulaminach ich działalności.

38.  Sprawy sporne między organami placówki rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez dyrektora Pałacu. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów dyrektor placówki może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.

39.  W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu organy placówki mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.

40.  Placówka zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami placówki poprzez:

1)      zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń,

2)      wspólne spotkania,

3)      uczestniczenie dyrektora placówki w posiedzeniach komitetu rodzicielskiego lub samorządu wychowanków a przedstawicieli komitetu rodzicielskiego czy samorządu wychowanków w niektórych posiedzeniach rady pedagogicznej.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki

41.  W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy wychowankiem a nauczycielem, wychowanek może zwrócić się w pierwszej instancji do samorządu wychowanków z prośbą o podjęcie interwencji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w pierwszej instancji, samorząd wychowanków może zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do dyrektora Pałacu. Ostateczną instancją odwoławczą jest rada pedagogiczna.

42.  Pracownik Pałacu będący członkiem związku zawodowego zwraca się w przypadku konfliktu do jego władz z prośbą o interwencję. Pracownik nie zrzeszony w związku zawodowym może zwrócić się do związków zawodowych działających w oświacie lub do rady pedagogicznej prośbą o reprezentowanie jego interesów. Rozwiązanie sporu dyrektora z pracownikiem następuje w obecności przedstawicieli związków zawodowych, rady pedagogicznej i rady placówki (jeżeli została utworzona).

43.  W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu wewnątrz placówki, dalszy tryb jego rozwiązania określa organ prowadzący.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 4

1.      Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

2.      Godziny pracy placówki ustala rada pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. Powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

3.      Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

4.       Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecane przez organ prowadzący (wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy).

5.      Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku.

6.      Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

7.      Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć, zwana kołem, zespołem lub sekcją, ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.

8.      W placówce mogą być organizowane zajęcia okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

9.      Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków.

10.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków.

11.  Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny tygodniowo.

12.  Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut.

13.  Pracownie tworzy się przy co najmniej 5 formach stałych zajęć.

14.  Dział tworzy się przy co najmniej 20 formach stałych zajęć.

15.  Pałac Młodzieży może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem placówki lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą – uwzględniającego zasady refundowania kosztów praktyki

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI

§ 5

1.  W placówce zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

3.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, frekwencję na zajęciach zespołu oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

4.      Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)      dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

2)      organizowanie zajęć zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,

3)      rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć,

4)      doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie sal zajęć,

5)      bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków oraz szanowanie ich godności osobistej,

6)      stymulowanie rozwoju psychofizycznego wychowanków, poznawanie i kształtowanie ich uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

7)      tworzenie warunków do aktywnego, twórczego udziału wychowanków w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

8)      ochrona wychowanków przed skutkami demoralizacji, współpraca z domem rodzinnym wychowanka,

9)      dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami,

10)  poszanowaniu Konstytucji, tolerancji i wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku pracy.

5.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej, technicznej,

organizacyjnej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 

TWORZENIE STANOWISK WICEDYREKTORÓW ORAZ INNYCH STANOWISK KIEROWNICZYCH W PLACÓWCE

§ 6

1.   W Pałacu Młodzieży za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone stanowiska wicedyrektora oraz kierowników działów, dla których przewiduje się zniżkę godzin dydaktycznych oraz dodatek funkcyjny.

2.   Liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1  na każdy rok szkolny zatwierdza organ

prowadzący placówkę.

3.   Szczegółowe obowiązki i kompetencje osób, którym powierzono stanowiska

wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze określa dyrektor placówki.

4.   Do zadań wicedyrektora należy:

1)      organizowanie działalności programowej Pałacu,

2)      organizowanie prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktyczno –

wychowawczego.

5.   Do zadań kierowników działów i pracowni w szczególności należy:

1)      organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą działu lub pracowni,

2)      zapewnienie obsady kadrowej stosownie do prowadzonych form pracy,

3)      utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami i rodzicami wychowanków,

4)      wprowadzanie w ramach działów lub pracowni innowacji programowych i

organizacyjnych.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI

§ 7

1.   Wychowankami Pałacu Młodzieży mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i studenci.

2.   Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne.

3.  Wychowankowie Pałacu Młodzieży mogą uczestniczyć w zajęciach na zasadach

wychowanków stałych, okresowych bądź okazjonalnych.

4.  Pałac Młodzieży oferuje swoją pomoc wychowankom  niepełnosprawnym i z rodzin

patologicznych poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach na równych prawach z

innymi wychowankami.

§ 8

1.      Pałac Młodzieży zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w godzinach wyznaczonych zajęć, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

2.      Za bezpieczeństwo wychowanków w drodze na zajęcia organizowane przez Pałac Młodzieży i powrót do domu odpowiedzialni są rodzice.

§ 9

1.      Nabór trwa cały rok szkolny.

2.      Kryteria uczestnictwa wychowanków w zajęciach organizowanych przez PM określa osobno i szczegółowo regulamin każdej z pracowni, zespołu czy koła zainteresowań.

3.      Pierwszeństwo w zapisach posiadają wychowankowie, którzy kontynuują zajęcia.

4.      Wychowankowie biorą systematyczny udział w zajęciach, a ich obecność podlega kontroli.

5.      Wychowankowie okazjonalni i okresowi uczestniczą w zajęciach placówki w związku z przeprowadzaniem określonej imprezy lub szkolenia.

§ 10

Prawa i obowiązki wychowanków Pałacu Młodzieży:

1.  Wychowankowie maja prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2)      korzystania z pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu zainteresowań,

3)      korzystanie z dostępnych środków, sprzętów i pomocy dydaktycznych,

4)      prezentowanie swoich umiejętności i zdolności, dokonań i twórczej postawy w ramach prezentacji dorobku placówki,

5)      wpływania na życie placówki poprzez działalność samorządową,

6)      przedstawianie swoich indywidualnych uwag i spostrzeżeń,

7)      rozwijanie swoich zainteresowań, zdolności i talentów,

8)      swobody wyrażania myśli i przekonań,

9)      współdecydowanie o życiu Pałacu Młodzieży.

2.  Wychowankowie mają obowiązek:

1)      przestrzegania postanowień zawartych w Statucie placówki,

2)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

3)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników placówki,

4)      dbałość o kulturę języka i swojego zachowania,

5)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

6)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,

7)      pomocy ludziom starszym słabszym,

8)      szacunku do pracy własnej i innych.

Nagradzanie i karanie wychowanków:

1. Za postawę oraz osiągnięcia wychowanek może być nagrodzony:

1)      pochwałą dyrektora,

2)      dyplomem,

3)      nagrodą książkową lub rzeczową,

4)      nieodpłatnym udziałem w wycieczce organizowanej przez placówkę.

2.  Decyzję o przyznaniu uczniowi nagród określonych w ust. 1 podejmuje dyrektor placówki

na wniosek nauczyciela.

3.      Za nieprzestrzeganie postanowień statutu placówki wychowanek może być ukarany:

1)      upomnieniem nauczyciela,

2)      naganą dyrektora placówki,

3)      skreśleniem z listy wychowanków.

4.      Karę wymienioną w ust. 1 pkt. 3 wymierza dyrektor placówki – na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządy wychowanków w przypadku, gdy

wychowanek:

1)      dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,

2)      spożywał alkohol lub przebywał pod jego wpływem na terenie placówki lub poza nią

podczas organizowanych imprez oraz innych zajęć,

3)      rozprowadzał lub używał środki odurzające,

4)      stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych,

5)      odnosił się wulgarnie stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników placówki,

obrażając ich godność osobistą,

6)      dopuścił się dewastacji mienia placówki lub prywatnego innego ucznia.

5.  W stosunku do wychowanka nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.

6.  O udzielonej karze powiadamia się rodziców wychowanka w ciągu 7 dni, w sposób

ustalony przez dyrektora placówki.

5.      Od udzielonej wychowankowi kary określonej w ust. 1 pkt. 1 i 2, wychowanek lub jego

rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora placówki w ciągu 7 dni od dnia

powiadomienia. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu  opinii rady

pedagogicznej i samorządu wychowanków.

8. Od decyzji o skreśleniu z listy wychowanków odwołanie wnosi się do organu

prowadzącego placówkę w terminie 14 dni od powiadomienia o ukaraniu. Odwołanie

wnosi się za pośrednictwem dyrektora placówki.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1.Placówka może posiadać własny sztandar, godło, logo oraz ceremoniał.

2.Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit